koszary

Nieruchomości AMW – zasady nabywania

Zasady sprzedaży nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego są regulowane odrębnymi przepisami. Zgodnie z nimi nieruchomości można nabyć w drodze przetargu i bezprzetargowo. Istnieją także szczegółowe przepisy określające zasady nabywania nieruchomości AMW przez cudzoziemców.

Najczęściej nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu. Przetargi organizowane są w trybach: przetargu pisemnego nieograniczonego, przetargu pisemnego ograniczonego, przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu ustnego ograniczonego.

Agencja Mienia Wojskowego najczęściej stosuje formę przetargu ustnego nieograniczonego. Dzięki takiemu trybowi w przetargu może uczestniczyć nieograniczona liczba zainteresowanych podmiotów. Wyróżnia się on dość prostymi procedurami i „przejrzystością”, polega bowiem na licytacji zgodnie z zasadą „kto da więcej”. Uczestnik przetargu musi spełnić warunki określone ogłoszeniu o przetargu, w tym wpłacić wadium.

Z kolei o kupno nieruchomości w trybie bezprzetargowym mogą się starać podmioty określone w art. 37 ust 2, 3 i 3 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wnioski w tej sprawie powinny być kierowane do dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego.

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych osobom, którym przydzielono lokal, odbywa się na podstawie przepisów art. 76-84 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego i rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego. Warto wspomnieć, że lokal mieszkalny inny niż kwatera i kwatera internatowa mogą kupić jedynie osoby posiadające tytuł prawny uzyskany w drodze decyzji administracyjnej lub umowę najmu na czas nieoznaczony.
Aby lokal podlegał sprzedaży, musi się znaleźć w rocznym planie sprzedaży lokali mieszkalnych ogłaszanym przez Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW.

Natomiast zasady kupna nieruchomości AMW przez cudzoziemców są określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wobec braku sprzeciwu Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w przypadku nieruchomości rolnych). Takie zezwolenie nie jest wymagane dla cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych w ciągu 12 lat od przystąpienia Polski do UE lub drugiego domu, przez 5 lat od przystąpienia Polski do UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.